Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

nami
16:32
3266 b47c
Reposted fromsheismysin sheismysin viadontforgetme dontforgetme

August 17 2017

nami
05:49
3022 6dbf
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viaankin ankin
nami
05:48
0799 2233 500
Reposted fromtichga tichga viaorangeugarte orangeugarte

August 16 2017

nami
14:51
1179 fce4 500
Reposted fromsarazation sarazation
nami
14:49
nami
14:48
Wyszłabym teraz i zapaliła. I gdzieś wyjechała. I może nie wróciła.
Reposted fromafterthat afterthat viamojanazawsze mojanazawsze
nami
14:48
Musimy nauczyć się żyć chwilą obecną. Jeśli za często myślimy o przeszłości, męczymy samych siebie wyrzutami sumienia i rozżaleniem. Jeśli zbyt wiele oczekujemy od przyszłości, zaczynamy żyć w świecie iluzji. Jedyne, co jest naprawdę warte naszego trudu, to żyć pełnią życia tu i teraz...
— Guillaume Musso – Wrócę po ciebie
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viamojanazawsze mojanazawsze
nami
14:48
1466 e4c2
Reposted fromGIFer GIFer viaCarridwen Carridwen
nami
14:47
Reposted fromgruetze gruetze viaCarridwen Carridwen
nami
14:47
9436 6beb
Reposted fromhaveagoodday haveagoodday viaCarridwen Carridwen

August 15 2017

nami
06:01
nami
05:58
1586 ee65
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viaismo ismo
05:56
05:56
4525 1de5 500

coelasquid:

I am proud of him.

Reposted fromgoatprincess goatprincess viakingoslaw kingoslaw

August 14 2017

nami
14:51
Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłam po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myślami. 
— Janusz Leon Wiśniewski
nami
14:51
3347 7a13
Reposted fromsosna sosna viavogel vogel
nami
14:49
3119 22a3 500
Reposted fromtfu tfu viavogel vogel
nami
14:49
14:48
4103 baa7 500

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

nami
14:48
0614 4ce4
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viavogel vogel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl