Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

nami
17:17
17:17
1538 22c2 500
Reposted fromkefka kefka vianaiwna naiwna
nami
17:00
Six coffees do nothing when you’re tired of life.
— unknown
Reposted fromnervure nervure viafar-away far-away
nami
16:58
0548 a54a
Reposted frommarze marze viatransfuzja- transfuzja-
nami
16:57
5582 f330
nami
16:57
0936 e3e7 500
Reposted frompiehus piehus viaPrzygnebiona Przygnebiona
nami
16:54
nami
16:53
A może ja bym chciała teraz łapać tornada gdzieś w Teksasie?
— w jasnoniebieskiej sukience w małe kwiatki i boso?
Reposted fromrawwwr rawwwr vianiemaproblemu niemaproblemu
nami
16:53
5214 7413
nami
16:53
nami
16:49
6204 9e3f
Reposted fromslodziak slodziak vianiemaproblemu niemaproblemu
nami
16:48
Drażni nas u innych to, czego nie akceptujemy u siebie
— Katarzyna Grochola - A nie mówiłam!
Reposted frompuella13 puella13 vianiemaproblemu niemaproblemu

March 24 2017

nami
17:06
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamhsa mhsa
nami
17:03
4913 450b
Reposted fromimyours imyours viasysia sysia
nami
17:03
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
17:03
7165 81b9 500

filmaticbby:

Atonement (2007) dir. Joe Wright

nami
12:46
nami
12:46
3543 61b4 500
Obessed 😍
Reposted frommslexi mslexi viarawwwr rawwwr

March 23 2017

20:08
20:08
2634 be08 500

curiouschritie:

Heart Lake. Quebec, Canada

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl